วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์


การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กระทรวงศึกษาธิการ
.. 2552 (ปรับปรุง พ..2556) รหัส 2201-2408 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยที่ 1
สื่อสิ่งพิมพ์
สาระการเรียนรู้
            ประเภทของสื่งพิมพ์
            ข้อดีของสื่อสิ่งพิมพ์
            ข้อจำกัดของสื่อสิ่งพิมพ์
            การจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
            องค์ประกอบของการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
            ประสิทธิภาพของการใช้โปรแกรม Adobe PageMaker
            การวางแผนผลิตสิ่งพิมพ์
            การจัดหน้าสิ่งพิมพ์

จุดประสงค์ของการเรียนรู้
             เมื่อนักศึกษาจบหน่วยการเรียนรู้ที่  1 แล้ว นักศึกษาจะสามารถ
    1.  สามารถบอกประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ได้
          2.  สามารถอธิบายข้อดีและข้อจำกัดของสื่อสิ่งพิมพ์ได
          3.  สามารถอธิบายวิธีการวางแผนผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรมเสนอแนะ
       1.  ซักถามในชั้นเรียน
       2.  ให้นักศึกษาอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
       3.  ให้นักศึกษานำตัวอย่างสื่อสิ่งพิมพ์แบบต่าง ๆ มานำเสนอ

การวัดผล
       1.  สังเกต
       2.  ซักถามในชั้นเรียน
             3.  แบบฝึกหัดท้ายบท


หน่วยที่ 2
ส่วนประกอบของหน้าจอและเครื่องมือ

สาระการเรียนรู้
            ส่วนประกอบของหน้าจอ
            เครื่องมือต่าง ๆ ของโปรแกรม
            วิธีการเปิดงานใหม่เพื่อทำงาน
            การเปลี่ยนหน่วยวัดใหม่
            การกำหนดพื้นที่งานใหม่
            การใช้มุมมอง
            การบันทึกงาน
            การเปิดงานเดิม
           
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
             เมื่อนักศึกษาจบหน่วยการเรียนรู้ที่  2 แล้ว นักศึกษาจะสามารถ
        1.  สามารถบอกส่วนประกอบของหน้าจอได้
        2.  สามารถอธิบายหน้าที่ของเครื่องมือต่าง ๆ ของโปรแกรมได้ย่างถูกต้อง
        3.  สามารถอธิบายวิธีการเปิดและกำหนดพื้นที่งานใหม่ได้
        4.  สามารถอธิบายวิธีการเปลี่ยนหน่วยวัดได้
        5.  สามารถอธิบายการใช้มุมมองและการบันทึกงานได้

กิจกรรมเสนอแนะ
        1.  ซักถามในชั้นเรียน
        2.  ให้นักศึกษาอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
        3.  ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติโดยการใช้โปรแกรม Adobe PageMaker

การวัดผล
       1.  สังเกต
       2.  ซักถามในชั้นเรียน
             3.  แบบฝึกหัดท้ายบท

หน่วยที่ 3
การพิมพ์ข้อความ

สาระการเรียนรู้
            การกำหนดรูปแบบของตัวอักษร
            การกำหนดรูปแบบของข้อความ
            การใช้ Pointer Tool กับข้อความ
            การย้ายข้อความ
            การหมุนข้อความ
            การพิมพ์ข้อความในกรอบ
           
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
  เมื่อนักศึกษาจบหน่วยการเรียนรู้ที่  3 แล้ว นักศึกษาจะสามารถ
     1.      สามารถอธิบายวิธีการกำหนดรูปแบบของตัวอักษรและข้อความได้
     2.      สามารถอธิบายวิธีการใช้ Pointer Tool ได้อย่างถูกต้อง
     3.      สามารถอธิบายวิธีการย้ายและหมุนข้อความได้
     4.      สามารถอธิบายวิธีการพิมพ์ข้อความในกรอบได้อย่างเหมาะสม
     5.      สามารถปฏิบัติการพิมพ์ข้อความในรูปแบบต่าง ๆ ได้

 กิจกรรมเสนอแนะ
      1.  ซักถามในชั้นเรียน
            2.  ให้นักศึกษาอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
      3.  ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการพิมพ์ข้อความแบบต่าง ๆ

การวัดผล
    1.  สังเกต
          2.  ซักถามในชั้นเรียน
          3.  แบบฝึกหัดท้ายบท

 

             

                      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น